מחלקת החינוך

בקשת העברה למסגרת אחרת - גני ילדים

שם הורה 1:
כתובת:
שם הורה 2:
כתובת:
מס’ הילדים עבורם אבקש את ההעברה הינו
ילד 1:
מסגרת חינוכית:

מחתך גיל:
מגן:
לגן:
הנימוקים להעברה: נא לסמן v
הערות
אנו הורי התלמיד/ה מצהירים בזאת ומסכימים לכך כי לאור העובדה שביקשנו להעביר את בננו/בתנו לבית ספר המרוחק מאזור מגורינו, הרשות לא תישא בעלויות הסעה כלשהם וכל עלויות ההסעה יחולו עלינו. באחריותנו לדאוג להגעה ואיסוף של ילדינו מבית הספר . הסכמה זו ניתנת עד סוף לימודי בננו/בתנו בבית הספר.

הצהרה והתחייבות - להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
כתובת:
(להלן האחראי -הנוסף).
* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.

* במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

מסמכים לצירוף
שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
אישור מנהל הגן על שחרור הילד/ה
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
מכתב מהאחראי הנוסף

אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר